Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Efekty uczenia się

nazwa kierunku studiów: artes liberales

poziom kształcenia: 6 (studia pierwszego stopnia)

profil kształcenia: ogólnoakademicki

 


Symbol EU dla programu studiów


Efekty uczenia się


Wiedza: absolwent:


K_W01


zna podstawową terminologię nauk humanistycznych i rozumie ich rolę kulturze


K_W02


zna podstawową terminologię nauk społecznych i rozumie ich rolę kulturze


K_W03


zna podstawową terminologię nauk przyrodniczych i rozumie ich rolę kulturze


K_W04


rozumie zależności pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych


K_W05


zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury


K_W06


zna podstawowe kierunki myśli filozoficznej, społecznej, przyrodniczej


K_W07


zna najważniejsze metody badań interdyscyplinarnych


K_W08


zna podstawowe zasady komunikacji naukowej w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych


K_W09


zna podstawowe zasady z zakresu prawa autorskiego


Umiejętności: absolwent potrafi


K_U01


selekcjonować oraz dokonać krytycznej oceny informacji pochodzących z różnych źródeł naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i innych


K_U02


dokonywać analizy dzieł sztuki oraz tekstów naukowych i materiałów źródłowych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych


K_U03


sformułować problem badawczy


K_U04


rozpoznawać i interpretować podstawowe problemy i zjawiska współczesności


K_U05


uczestniczyć w konferencjach, sympozjach i dyskusjach naukowych


K_U06


prezentować wyniki indywidualnej i zespołowej pracy akademickiej we właściwej formie


K_U07


przygotować prace pisemne uwzględniające elementarne wymogi stawiane pracom akademickim


K_U08


zaplanować i zrealizować działania o charakterze performatywnym


K_U09


posługuje się wybranym językiem obcym na poziomie B2


K_U10


przygotować wystąpienie ustne uwzględniające potrzeby odbiorców


K_U11


zaplanować i zrealizować pracę grupową


K_U12


potrafi wykorzystać informacje źródłowe z zachowaniem zasad ochrony własności intelektualnej


K_U13


wykorzystywać narzędzie cyfrowe w pracy akademickiej


Kompetencje społeczne: absolwent


K_K01


jest gotów do podejmowania kształcenia przez całe życie


K_K02


jest gotów do podejmowania pracy zespołowej


K_K03


jest gotów do poznawania nowych metod badawczych


K_K04


ma kompetencje w zakresie wyboru najwłaściwszych środków służących do realizacji wskazanych zadań


K_K05


jest gotów do samodzielnego wyznaczania zadań


K_K06


jest gotów do podjęcia właściwych działań przyczyniających się do ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego


K_K07


przestrzega zasady tolerancji i ma poszanowanie dla różnic kulturowych


K_K08


docenia bogactwo kultury


K_K09


jest gotów do zrozumienia dziedzictwa kulturowego i różnorodności kulturowej


K_K10


jest gotów do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społeczeństwie obywatelskim


K_K11


szanuje etyczny wymiar badań naukowych


K_K12


respektuje prawa własności intelektualnej

 

Pliki do pobrania: