Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Program studiów i efekty uczenia się

Studia I stopnia
Program ramowy od roku akademickiego 2023/24

 

Obowiązek zrealizowania zajęć w wymiarze nie mniej niż 60 ECTS rocznie i 180 ECTS w ciągu trzech lat studiów, w tym:

 1. Przedmioty obowiązkowe:
  • Frontiers of Science /Granice nauki (8 ECTS, 60 godzin, na pierwszym roku);
  • Frontiers of Humanities/ Granice humanistyki (8 ECTS, 60 godzin, na pierwszym roku);
  • Great books / Wielkie dzieła literatury (6 ECTS, 30 godzin, na pierwszym roku);
  • Studenckie Projekty Zespołowe (3 ECTS, 60 godz. na drugim roku studiów);
  • Proseminarium licencjackie (7 ECTS, 60 godzin, na drugim roku);
  • Seminarium dyplomowe (10 ECTS, 60 godzin, na trzecim roku);
 2. Przedmioty do wyboru w ramach wyzwań kierunkowych w wymiarze 16 ECTS z każdego z sześciu wyzwań kierunkowych (łącznie należy uzyskać 96 ECTS w ciągu trzech lat studiów);
 3. Przedmioty do wyboru z oferty Wydziału ”Artes Liberales”(łącznie należy uzyskać 20 ECTS w ciągu trzech lat studiów);
 4. Przedmioty ogólnouniwersyteckie (łącznie należy uzyskać 9 ECTS w ciągu trzech lat studiów);
 5. Technologie informacyjne (2 ECTS na pierwszym roku studiów);
 6. Lektoraty z języka obcego (8 ECTS, 240 godzin w ciągu pierwszego i drugiego roku studiów);
 7. Egzamin z języka obcego na poziomie B2 (2 ECTS, do końca trzeciego roku studiów);
 8. Zajęcia z wychowania fizycznego (90 godzin w ciągu trzech lat studiów);
 9. Szkolenie BHP (0,5 ECTS, na pierwszym roku studiów);
 10. Szkolenie Podstawy ochrony własności intelektualnej - POWI (0,5 ECTS, na pierwszym roku studiów).

 Program studiów I stopnia na kierunku artes liberales z podziałem na lata nauki:

I rok studiów

Liczba godzin

Liczba ECTS

Frontiers of Science /Granice nauki

60

8

Frontires of Humanities/ Granice humanistyki

60

8

Great books / Wielkie dzieła literatury

30

6

Przedmioty w ramach Wyzwań kierunkowych

180

29

Przedmioty ogólnouniwersyteckie (OG)

30

2

Lektoraty z języka obcego

120

4

Wychowanie fizyczne

30

0

Technologie informacyjne

30

2

Szkolenie BHP

4

0,5

Szkolenie POWI

4

0,5

Liczba godzin/ECTS na 1-szym roku studiów

548

60

 

II rok studiów

Liczba godzin

Liczba ECTS

Proseminarium licencjackie

60

7

Studenckie projekty zespołowe

60

3

Przedmioty w ramach Wyzwań kierunkowych

240

32

Przedmioty ogólnouniwersyteckie (OG)

60

4

Przedmioty do wyboru z oferty Wydziału ”Artes Liberales”

90

10

Lektoraty z języka obcego

120

4

Wychowanie fizyczne

30

0

Liczba godzin/ ECTS na 2-gim roku studiów

660

60

 

III rok studiów

Liczba godzin

Liczba ECTS

Seminarium dyplomowe

60

10

Przedmioty w ramach Wyzwań kierunkowych

300

35

Przedmioty ogólnouniwersyteckie (OG)

60

3

Przedmioty do wyboru z oferty Wydziału ”Artes Liberales”

90

10

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2

0

2

Wychowanie fizyczne

30

0

Liczba godzin/ ECTS na 3-cim roku studiów

540

60

 

 

Efekty uczenia się
 

Symbol efektów uczenia się

Efekty uczenia się

 

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W01 

Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych i rozumie ich rolę w kulturze

 

K_W02

Zna podstawową terminologię nauk społecznych i rozumie ich rolę w kulturze

 

K_W03

Zna podstawową terminologię nauk przyrodniczych i rozumie ich rolę w kulturze

 

K_W04

Rozumie zależności pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami w zakresie nauk humanistycznych, społecznych,  przyrodniczych

 

K_W05

Zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury

 

K_W06

Zna podstawowe kierunki myśli filozoficznej,  społecznej,  przyrodniczej 

 

K_W07

Zna najważniejsze metody badań interdyscyplinarnych 

 

K_W08

Zna podstawowe zasady komunikacji naukowej w zakresie nauk humanistycznych, społecznych,     przyrodniczych  

 

K_W09

Zna podstawowe zasady z zakresu prawa autorskiego

 

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U01 

selekcjonować oraz dokonać krytycznej oceny informacji pochodzących z różnych źródeł naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i innych

 

K_U02

dokonywać analizy dzieł sztuki oraz tekstów  naukowych i materiałów źródłowych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych

 

K_U03

Skontekstualizować dzieło kultury w odniesieniu do czasu jego  powstania i momentu lektury

 

K_U04

sformułować problem badawczy 

 

K_U05

rozpoznawać i interpretować podstawowe problemy i zjawiska współczesności 

 

K_U06

uczestniczyć w konferencjach, sympozjach i dyskusjach naukowych

 

K_U07

prezentować wyniki indywidualnej i zespołowej pracy akademickiej we właściwej formie 

 

K_U08

przygotować prace pisemne uwzględniające elementarne wymogi stawiane pracom akademickim

 

K_U09

zaplanować i zrealizować działania o charakterze performatywnym 

 

K_U10

posługuje się wybranym językiem obcym na poziomie B2

 

K_U11

przygotować wystąpienie ustne uwzględniające potrzeby odbiorców

 

K_U12

zaplanować i zrealizować pracę grupową

 

K_U13

potrafi wykorzystać informacje źródłowe z zachowaniem zasad ochrony własności intelektualnej

 

K_U14

wykorzystywać narzędzia cyfrowe w pracy akademickiej 

 

Kompetencje społeczne: absolwent

K_K01

jest gotów do podejmowania kształcenia przez całe życie

 

K_K02

jest gotów do podejmowania pracy zespołowej

 

K_K03

jest gotów do poznawania nowych metod badawczych 

 

K_K04

ma kompetencje w zakresie wyboru najwłaściwszych środków służących do realizacji wskazanych  zadań

 

K_K05

jest gotów do samodzielnego wyznaczania zadań, odpowiedzialny i przedsiębiorczy

 

K_K06

jest gotów do podjęcia właściwych działań przyczyniających się do ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

 

K_K07

przestrzega zasady tolerancji, rozumie dziedzictwo kulturowe  i ma poszanowanie dla różnic kulturowych 

 

K_K08

docenia bogactwo kultury

 

K_K09

jest gotów do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społeczeństwie obywatelskim 

 

K_K10

szanuje etyczny wymiar badań naukowych 

 

K_K11

respektuje prawa własności intelektualnej

 

 

Pliki do pobrania: 
PDF icon Program studiów (142.4 KB)
PDF icon Efekty uczenia się (24.64 KB)