Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Studia II stopnia

 

 


 

 • Harmonogram rekrutacji:

 • Wymagane dokumenty:
  • Nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na studia kandydat przesyła na elektroniczny adres sekretarza komisji rekrutacyjnej: rekrutacja_al@al.uw.edu.pl

   • skan dyplomu lub zaświadczenie potwierdzające uzyskanie dyplomu licencjata, magistra (lub równoważny) z oceną co najmniej dobrą.

   • propozycję dwóch tematów do rozmowy kwalifikacyjnej. Tematy powinny wychodzić poza program dotychczasowych studiów kandydata oraz być zaopatrzone w bibliografię przeczytanych lektur dotyczących tematów. Zakres tematów powinien mieścić się w ramach tematycznych wskazanej specjalności.

   • zaświadczenie potwierdzające znajomość języka niemieckiego (w wypadku, gdy kandydat ubiega się o uzyskanie – jako drugiego – dyplomu Uniwersytetu w Kolonii) lub rosyjskiego (w wypadku, gdy kandydat ubiega się o uzyskanie – jako drugiego – dyplomu Narodowego Uniwersytetu Badawczego – Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie) na poziomie B2+.

   • wniosek o przeprowadzenie rozmowy weryfikującej znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego - w przypadku osób nie mogących potwierdzić znajomości języka obcego na poziomie B2+. Kandydat przesyła wniosek na elektroniczny adres Kolegium, rekrutacja_al@al.uw.edu.pl, nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na studia w systemie IRK UW.

  • Po zakwalifikowaniu się na studia:

   • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia (odpis) lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów I stopnia,

   • podanie o przyjęcia na studia (wydruk z IRK),

   • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy o odpłatności za usługi edukacyjne obowiązującej na UW (wydruk z IRK),

   • podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (wydruk z IRK) – tylko dla studentów, którzy nie posiadają legitymacji UW,

   • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej za każdy wybrany kierunek studiów (tylko w przypadku gdy opłata była robiona niedługo przed składaniem dokumentów i nie jest zarejestrowana na koncie Kandydata),

   • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (konieczne jest przedstawienie oryginału dokumentu do wglądu),

   • 1 fotografia (w formacie jak do dowodu osobistego).